Ищем: 22

ΑΙΤΗΣΗ 5000 Στον Κύριο Εισαγγελέα της PO OΥΣΤΙΝΟΒ Β.Β. Σχετικά με άυξηση χρήσης κατά Ρώσους Πατριώτες Του άρθρου  282 του Ποινικού Κώδικα PO για «Πρότρεψη για Εθνική Έχθρα» σχετικά με Εβραίους.

103793 Μόσχα , Μπ. Δμιτροβκα Οδός 15Α Γραφείο ΡΟ κ. ΕισαγγελέαΚ. Ουστινοβ Β.Β. Αγαπητέ κ. Εισαγγελέα, Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε εσάς για την πολύ δυσμενή...

この5000人アピールは他の言語にも翻訳されています。上記の日本語訳は抄訳ですので、全文が必要なら、他の言語を参照してください。

ロシア連邦検事総長V.V.ウスチノフ氏へのアピール ロシア連邦刑法282条ユダヤ人に対する「民族感情扇動罪」の ...

PETYCJA Prokuratorowi Generalnemu Federacji Rosyjskiej W.W. Ustinowowi Z powodu narastania represji (paragrafem.282 Kodeksu Karnego Rosji) wobec rosyjskich patriotów za „podżeganie do waśni na tle narodowościowym” wobec żydów

  103793 Moskwa, ul. B. Dmitrowka, d. 15 A,Generalna prokuratura RFUstinowowi W.W.   Szanowny Pan Prokurator generalny! Ukryte oznaki ludobójstwa wobec rosyjskiego naroda i jego kultury, zmusiły nas zwócić się do Pana z tym podaniem. Część prawna Petycji została wymieniona w następnych punktach (pp 1-4). Kwestia poruszona przez nas jest pod „zakazem”, proponujemy nie ograniczać się suchimi i typowo prawnymi terminami, lecz opatrzeć je rozjaśniającym objaśnieniem treści tego zagadnienia i pokazać usprawiedliwione przyczyny naszego niepokoju. 18 grudnia 2003 roku prezydent RFš W.W.Putin pod czas telewizyjnej rozmowy z narodem nazwał liczby pokazujące...

RICHIESTA AL PROCURATORE GENERALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA V.V. USTINOV relativa Ál rafforzamento delle misure coercitive prese contro i patrioti russi secondo l’articolo 282 del Codice penale della Federazione Russa reprimende “l’istigazione Álla discordia etnica” relativamente ai giudei.

    103793 Mosca Ul. Bol. Dmitrovca, 15A Al Procuratore generale della Federazione Russa USTINOV V.V.   Egregio Signore il Procuratore generale, La richiesta che rivolgiamo a Lei è motivata per la situazione funesta che si dispiega nel nostro paese, segnata per un genocidio mascherato del popolo russo e per la distruzione del sua cultura tradizionale. La parte giuridica della richiesta è esposta negli ultimi paragrafi, punti 1-4. Giacché la questione è troppo tabù, non ci limiteremo soltanto alle formule giuridiche, ma prima spiegheremo l´essenza della contraversia, dimostrando la fondatezza delle nostre preoccupazione. Il 18 dicembre 2003, nel corso di una discussione televisiva, il presidente della Federazione Russa V.V. Putin...

I N V O C A C I Ó N alš Fiscal General de Federación Rusa, señor Ustinov,š por el asunto de la aplicación agravada del Artículo 282 del Códico Penal de la Federación sobre laš “Instigación a la discordia Interétnica”, apuntada a los judiosš (hebreos).

Señorš V. V.š Ustinov LAš FISCALÍAš GENERALš DEš LAš FEDERACIÓNš RUSA Calle Dimítrovkaš No. 15A 103793š MOSCU Estimado señor Fiscal General. Para presentar a Ud esta solicitud nos obligó el muy desfavorable estado de cosas en el nuestro país que contienen indicios de un camuflado genocídio referido a la etnia rusa y a su cultura tradicional. La concreta parte jurídica de esta Invocación, propuesta para su realización, esta expuesta en sus últimos parrafos, puntos 1 al 4. En tanto que la cuestión, abordadaš por nosotros, está vedada por un enorme tabú, nosotros consideramos que es indipensable de no limitarnos a secas...

APPEL AU PROCUREUR GENERAL DE LA FEDERATION DE RUSSIE V.V. OUSTINOV relatif Áu renforcement des mesures coercitives prises contre les patriotes russes selon l’article 282 du Code pénal de la FR réprimant “l’instigationš à la haine ethnique” par rapport aux Juifs.

103793 Moscou, Bol. Dmitrovka, 15A Au Procureur général de la Fédération de RussieOUSTINOV V.V.  Monsieur le Procureur général, L’appel que nous vous adressons est motivé par la conjoncture néfaste qui se développe dans notre pays et dont les signes sont le génocide masqué du peuple russe et l’anéantissement de sa culture traditionnelle. La requête juridique en tant que telle est exposée dans les derniers paragraphes (ppts 1-4). Mais du fait que la question que nous soulevons est fortement tabou, nous ne voulons pas nous limiter aux seules formules juridiques mais estimons utile d’expliquer l’essence même de la question démontrant par-là le...

Выпуск №22 (1/14 мая 2007 г.)

  На воре шапка горит — 5Заявление адвоката Соломатова В.А. по уголовному делу о ритуальном убийстве 5 мальчиков в Красноярске 30 апреля 2007 года мной подано ходатайство следователю по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора по Сибирскому федеральному округу Комкову А.П. Из уведомления государственной почты России, полученного мною, очевидно, что мое ходатайство получено 4 мая 2007года. Сегодня 14 мая 2007года –...

Выпуск №13 (22-26 октября 2006 г.)

  МБПЧ: права еврея превыше всего На днях главный защитник прав еврея в РФ – директор Московского бюро по правам человека А. Брод – вместе с группой других, в основном еврейских деятелей (Людмила Алексеева, Владимир Познер, Георгий Сатаров, Лев Пономарев) направил мэру Москвы требование запретить Русский марш-2006 как "ксенофобский" (лидеры ФЕОР добавили к этому: и "антисемитский"). Подписавшие утверждают, что «лозунги...

9/22 декабря

22/5 декабря

9/22 ноября

22/4 ноября

Страница 1 из 11212345...102030...Последняя »
На актуальные темы
Последние комментарии
Подписка на рассылку

* Поля обязательные для заполнения